spacer

Curriculum Vitæ for konservator (M.Sc.), Michael Højlund Rasmussen


Uddannelse:

 2010-2012 ODM’s lederuddannelse i Leisure Management på University Col-lege Sjælland
 2001 Afgang som Konservator (M.Sc.) fra Konservatorskolen
 1998 Deltagelse i Richard Wolbers’ kursus i vandige afrensningsmetoder i Courtauld Institute of Art, London
 1994-2001 Videregående studier ved Det Kgl. Danske Kunstakademi, Kon-servatorskolen
 1986-87 Deltagelse i supplerende kurser på Konservatorskolen i konserve-ring af recent træ og konservering af ben, tak, tand og horn
 1986 Afgang som konserveringstekniker (B.Sc.) fra Konservatorskolen
 1983-86 Studier ved Det Kgl. Danske Kunstakademi, Konservatorskolen
 1983 Bifag i historie, Københavns Universitet
 1978-83 Studier ved Købehavns Universitet, Historisk Institut og Musikvi-denskabeligt Institut
 1978 Musik-sproglig student fra Sankt Annæ Gymnasium, København


Ansættelser og erfaring:

 2013- Formand for Konservatorskolens aftagerpanel
 2013- Medlem af Konservatorskolens censorkorps
 2012- Medlem af bestyrelsen i Blue Shield Danmark
 2012- Medlem af bestyrelsen i Organisationen Danske Museer
 2009- Mentor for Maja Sandahl på Konserveringscentret i Vejle
 2009- Ansat som ledende konservator på Konserveringscenter Vest, Øl-god
 2008-2014 Beskikket som medlem af områdeudvalget for konservering på Statens Værksteder for Kunst og Håndværk
 2008- Ansvarshavende koordinator af NKF’s XVIII. Kongres i Køben-havn 2009. Særligt ansvar for fundraising
 2007- Beskikket som medlem af Kvalifikationsnævnet som sagkyndig vedr. konserveringsuddannelsen
 2007- Indlæg på den internationale konference ”Micro Climates” på Na-tionalmuseet
 2005-2009 Formand for den danske spejlkomite S-388 i Europæiske Standar-diseringsarbejde CEN-346 om konservering af kulturarv
 2005 Indlæg på ICOM-CC’s 14. kongres i Den Haag
 2004-2009 Medlem af Det Europæiske Standardiseringsarbejde CEN-346 WG-4 om bevaring af kulturarv.
 2004-2007 Medlem og redaktør af en arbejdsgruppe under Kulturarvsstyrelsen m.h.p. udarbejdelse af retningslinjer for håndtering og bevaring af kulturarvsgenstande på ABM-institutionerne
 2002-2007  Deltagelse i europæisk projekt om et E-learning modul vedr. kon-servering af glober (i samarbejde med HAWK, Hildesheim)
 2001-2010 Formand for Nordisk Konservatorforbund – Danmark
 2000-2001 Dansk delegeret i E.C.C.O. (European Confederation of Conserva-tor-Restorers Organizations)
 1997-2010 Medlem af bestyrelsen i Nordisk Konservatorforbund – Danmark
 1997 Deltagelse i Institute of Paper Conservation’s kongres i London
 1994 Indlæg ved Nordisk Konservatorforbunds 13. kongres i Køben-havn
 1991 Indlæg ved 7. Internationaler Graphischer Restauratorentag, IADA’s kongres i Uppsala
 1990-96 Selvstændig med eget papirkonserveringsværksted i Midtjylland. Herunder ansættelser ved Grindsted Museum, Silkeborg Museum og Kulturhistorisk Museum, Randers
 1989 Indlæg ved VIIth International Symposium of the Coronelli Socie-ty, Budapest
 1986-90 Freelance virksomhed i privat konserveringsværksted i København, ansættelse ved Konservatorskolen, Nationalmuseet samt forskellige museer
 1981-83 Studenterjob i Udenrigsministeriet
 1958 Født i København 


Foredrag og undervisning:

 -Adskillige kurser i bevaring af arkivalier og fotografiske samlinger - særligt for de lo-kalhistoriske arkiver rundt om i landet.
 -Mange foredrag om konservering af bestemte papir relaterede genstande eller om bevaring i almindelighed.
 -Indlæg på interne seminarer for konservatorer samt flere oplæg ved ODM’s årlige museumsfaglige orienteringsmøder.

  

Publikationsliste:

Michael Højlund Rasmussen, Malerikonservering – værd at vente på i: Opdatering, Årbog for Museet for Varde By og Omegn og Ringkøbing-Skjern Museum 2013, pp.109-112, Varde 2014
Michael Højlund Rasmussen, Papegøjen der forsvandt – om Otto Frellos maleteknik i: Op-datering, Årbog for Museet for Varde By og Omegn og Ringkøbing-Skjern Museum 2012, pp.103-105, Varde 2012
Michael Højlund Rasmussen, Nisser på tapetet – Tapetundersøgelser på Vedersø Præste-gård i: Opdatering, Årbog for Museet for Varde By og Omegn og Ringkøbing-Skjern Mu-seum 2011, pp.58-63, Varde 2012
Michael Højlund Rasmussen, Foreword in: Incredible Industry - Preserving the Evidence of Industrial Society. Conference Proceedings, Nordic Association of Conservators 18th Conference 25.-27. May 2009 ed. M. Ryhl-Svendsen, K. Borchersen & W. Odder, p. 3, København 2009.
Michael Højlund Rasmussen, Evaluation of the climate in a new shared storage facility us-ing passive climate control, in: Contributions to the Copenhagen Conference 19.-23. No-vember 2007, Museum Microclimates, ed. T.Padfield & K.Borchersen, pp.207-212. København 2007. (peer reviewed)
 ”Conservation of Globes” i samarbejde med Prof. Patricia Engels, HAWK (Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst)- en engelsksproget tekst til et e-leaning modul på Hornemann Institute og HAWK, Hildesheim , 2007. Se URL: http://www.hornemann-institut.de/english/course_globes.php (tilgået 28/9 2014)
Retningslinjer for håndtering og bevaring af kulturarvsgenstande, udgivet af Kulturarvssty-relsen under redaktion af Michael Højlund Rasmussen, 2004-2007. Se URL: http://www.kulturstyrelsen.dk/institutioner/museer/museernes-arbejdsopgaver/bevaring/bevaring-og-haandtering/ (tilgået 28/9 2014)
Michael Højlund Rasmussen & Lise Ræder Knudsen, Building a new shared storage facili-ty for 16 museums and archives, in: Preprints of the 14th Triennial Meeting in The Hague, 2005, ICOM-CC, vol.II pp.648-654. Ed. Isabelle Verger, London, 2005. (peer reviewed)
Michael Højlund Rasmussen, Pas på papiret - Praktisk vejledning om bevaringsforhold samt bevaring af bøger og papir. Bog udgivet af SLA (Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver), Vejle 2004.
Michael Højlund Rasmussen, Præsentation af NKF-DK's forslag til minimumsstandarder for bevaring og håndtering af museumsgenstande, i: Postprint fra Magasinseminar afholdt i Randers 26.- 27. september 2002 af Kulturhistorisk Museum og NKF-dk, magasingrup-pen, s.31-34, Randers 2002.
Michael Højlund Rasmussen & Jørgen Smidt-Jensen, Nyt lys på en gammel museumsgen-stand – et kistebillede med satire over Dronningborgs slots husholderske, Bodil Steens, i: Kulturhistorisk Museums Årbog 1997, s.33-41, 1998.
Michael Højlund Rasmussen & Lisbeth P. Pedersen, Afrensning af sodsværtede bøger, in: Surface treatments: Cleaning, stabilization and coatings, Preprints til Nordisk Konserva-torforbunds 13. kongres i København 7.-11. September 1994, red. Ulla Bøgvad Kejser, s.149-156, udg. af Nordisk Konservatorforbund – Den Danske Afdeling, København 1994.
Michael Højlund Rasmussen & Lise Ræder Knudsen, Konservering af tre vifter for Skan-derborg Museum, i: Skanderborg Museums Årbog 1991-92, s.12-16, Skanderborg 1993.
Michael Højlund Rasmussen, Portræt af Højlund Grafisk Konservering, i: Bulletin, Nor-disk Konservatorforbund – Den Danske Afdeling Nr. 44, oktober 1992.
Michael Højlund Rasmussen, Restoration of globes, in: Preprints, 7. Internationaler Gra-phischer Restauratorentag, Uppsala 26.-30. August 1991. Ed. J.K.Palm & M.S.Koch, udg. af IADA, Internationale Arbeitsgemeinschaft der Archiv-, Bibliotheks-, und Gra-phikrestauratoren, 1991.
Michael Højlund Rasmussen, The Restoration of a Johann Beyer Terrestial Globe of 1722, in: Der Globusfreund, Wissenschaftliche Zeitschrift für Globen – und Instrumentenkunde Vol. 38/39, s.131-139, Wien 1990.
Michael Højlund Rasmussen, Konservering og restaurering af en Johann Beyer globus, i: Tidens Tand nr. 4, s. 37-59, Konservatorskolen, Det Kongelige Danske Kunstakademi, København 1989.
Michael Højlund Rasmussen og Cæcilie Stang, Biblen var i en sørgelig tilstand - Restaure-ring av Utvandrermuseets bibel fra ca. 1770 i: Museumsnytt, Norske kunst- og kulturhisto-riske museer Norske naturhistoriske museers forbund Nr. 1, s. 44-45, Oslo 1986.

           

Upubliceret materiale:

Afgangsopgave som konservator: Michael Højlund Rasmussen: Afrensning af fernis på papir, Konservatorskolen, Det konge-lige Danske Kunstakademi, 2001.
Afgangsopgave som konserveringstekniker: Michael Højlund Rasmussen: Konservering og restaurering af en Beyer Globus fra 1722, Konservatorskolen, Det kongelige Danske Kunstakademi, 1986.